ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลโครงสร้างผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลที่อยูู่ติดต่อ
- ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 08 Q & A

ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
- ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี ผู้เยี่ยม 661194 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ