ดูผลโหลวต

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด

จำนวนโหวตทั้งหมด 135 ครั้ง
 
3. พึงพอใจปานกลาง
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
4%
 
2. พึงพอใจมาก
โหวตหัวข้อนี้ 32 ครั้ง
24%
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
โหวตหัวข้อนี้ 98 ครั้ง
73%
 
4. พึงพอใจน้อย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
5. ไม่พึงพอใจเลย
โหวตหัวข้อนี้ 0 ครั้ง
0%
 
ปิดหน้านี้