ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  วิสัยทัศน์นายกเทศมนตรีท่าข้าวเปลือก
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาสามปี
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
 
 
 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
•  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปปีงบประมาณ พ.ศ.2559
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเประจำเดือน ดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1)
•  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเประจำเดือน กันยายน 2561 (สขร.1)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร .1 ประจำเดือน เดือนกันยายน 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2561
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรข.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
•  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562
•  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนตุลาคม2562
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนพฤศจิกายน2562
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนธันวาคม2562
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 1 ปี งบประมาณ 2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมกราคม2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกุมภาพันธ์2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมีนาคม2563
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนเมษายน2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนพฤษภาคม2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมิถุนายน2563
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกรกฎาคม2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนสิงหาคม2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกันยายน2563
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนตุลาคม2563
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดให็ บ้านแม่แพงหมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลากหมู่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนพฤศจิกายน2563
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนธันวาคม2563
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมกราคม2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนกุมภาพันธ์2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมีนาคม2564
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนเมษายน2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนพฤษภาคม2564
•  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอนมิถุนายน2564
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ปรำจำไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
•   ประกาศ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
•  รายงนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
•  ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565


 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 5 ไอพี ผู้เยี่ยม 916287 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail : admin@takhaopleuk.go.th

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น