ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือบริการประชาชน
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
No Gift Policy
 
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
 
 
 

ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก

 

ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก

 

เดิมราษฎรหลายครอบครัวจากบ้านทากาศ  จังหวัดลำพูน  โดยการนำของนายกับและนายลา  ได้อพยพพากันเดินเท้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ บ้านแม่หะ  ซึ่งเป็นป่ารกมาก  พากันมาแผ้วถางที่อยู่อาศัย และที่นา ต่อมามีราษฎรพากันอพยพตามมาอีกหลายครอบครัว  ขยายครอบครับมาอยู่บ้านแม่ลาก  บ้านแม่ลัว  และอีกหลายหมู่บ้าน  สมัยนั้นไม่มีถนนแม้แต่ทางเกวียนก็ไม่มี  การขนส่งสินค้าไปตลาดต้องอาศัยทางเรือมาตามลำน้ำแม่กกเทียบท่าที่บ้านท่าข้าวเปลือก  ต่อมาทางการได้ตั้งเขตตำบลขึ้น  จึงตั้งชื่อว่าตำบลท่าข้าวเปลือก  ได้แต่งตั้งให้ท้าวคำแกว่งเป็นผู้นำในตำบล  ท้าวคำแกว่งได้แต่งตั้งให้นายลาเป็นล่ามรับใช้อยู่ที่บ้านแม่ลาก  ในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุล  ต่อมาท้าวคำแกว่งได้ลาออกก็ได้แต่งตั้งให้นายหมื่น  บ้านแม่หะเป็นผู้รักษาการแทนก่อน และต่อมาได้แต่งตั้งให้นายชัย  บ้านแม่ลากเป็นกำนัน  ต่อมานายชัยได้ลาออกก็ได้แต่งตั้งให้นายวัง  ราคะใจ เป็นกำนัน ซึ่งในปีนั้นทางการได้มีคำสั่งให้ใช้นามสกุล มีนายลูน  กับปะหะ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ลาก  นายต๊ะ  อุ่นญาติ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ลัว  นายอิ่น  ชาวลี้แสน เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพมาอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  นายตั๋น  คำมะโน เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แพง หมู่ที่ 5 เมื่อนายวัง  ราคะใจ ลาออกจากกำนัน  ได้แต่งตั้งให้นายขันธ์ บ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2  เป็นกำนัน  เมื่อนายขันธ์ลาออกก็ได้แต่งตั้งให้นายปั๋น  มูลวงศ์ เป็นกำนันและได้แยกบ้านท่าข้าวเปลือกหมู่ที่ 2  เป็นบ้านท่าข้าวเปลือกหมู่ที่ 7 อีกหนึ่งบ้าน และได้แต่งตั้งให้นายมูล  มูลวงศ์ เป็นกำนัน  เมื่อนายมูล  มูลวงศ์ลาออกได้แต่งตั้งให้นายจู  สอนสุกอง บ้านท่าข้าวเปลือกเป็นกำนัน  ในสมัยนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักหนังสือเลยสักคน  เมื่อนายจู  สอนสุกอง ลาออก ได้แต่งตั้งให้ นายบุญมี  กับปะหะ  ซึ่งเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ เรียนจบ ป.4 เป็นกำนัน  นายบุญมี  กับปะหะได้แต่งตั้งให้นายจันทร์ตา  กับปะหะ  เป็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นผู้อ่านออกเขียนได้  นายบุญมี  กับปะหะพ้นจากตำแหน่งได้แต่งตั้งให้นายบุญเลิศ  กับปะหะ เป็นกำนัน  เมื่อกำนันบุญเลิศ พ้นจากตำแหน่งก็ได้แต่งตั้งให้นายอุดม  กับปะหะ  เป็นกำนัน พอนายอุดม กับปะหะ พ้นจากตำแหน่ง ได้แต่งตั้งนางสาวมาลัย กับปะหะ เป็นกำนัน ต่อมา นางสาวมาลัย กับปะหะ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ก็ได้มีการแต่งตั้ง นางอรัญญา  ปิ่นทอง เป็นกำนันตำบลท่าข้าวเปลือกต่อมาจนถึงปัจจุบัน


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 11 ไอพี ผู้เยี่ยม 1632089 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น