ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
คู่มือบริการประชาชน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงานผลมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและควาามโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
 
 
 

นโยบายของนายกเทศมนตรี

 

              1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                1.1 ปรับปรุงก่อสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักสายรอง  ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรให้ได้มาตรฐานแข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้สัญจรขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาลให้ครอบคลุมเชื่อมโยงถึงกันทั่วทุกหมู่บ้าน  รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นอื่น  ตำบลอื่น ที่อยู่ข้างเคียง           

                1.2  พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  โดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย   

                2. ด้านเศรษฐกิจ 

     2.1 ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำให้มีอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน

              2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ให้มีความโดนเด่น ดึงดูด ผู้คนให้มาเที่ยวชม

    3.  ด้านแหล่งน้ำ 

               3.1 ปรับปรุงพื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำทำการเกษตร เช่น หนองน้ำสาธารณประโยชน์  อ่างเก็บน้ำ  ลำห้วย  ลำเหมือง  คลองบึง  ฝายกั้นน้ำ  ทำนบกั้นน้ำ  เพื่อสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

              3.2  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาและจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน  ให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ

                3.3  พัฒนาระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น รางระบายน้ำ คศล. สองข้างทาง ,สะพาน คศล. ,ท่อลอดกลม , ท่อลอดเหลี่ยม คศล.  เพื่อให้มีหน้าที่ระบายน้ำและใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

                3.4 ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำ แม่น้ำ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณตลิ่งแม่น้ำกก  เป็นต้น

               4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

                4.1. แก้ไขปัญหาที่ทำกินแก่ราษฎรโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               5. ด้านสาธารณสุข 

                5.1. สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข  สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

                5.2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยอาศัยความร่วมมือจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

               6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   6.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาโดยร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) และสถานศึกษาอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียน  มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งส่งเสริมประชาชนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  เป็นต้น

 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                7.1. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันปัญหาขยะในอนาคต

              8. ด้านการเมืองและการบริหาร

                8.1.  ส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก  เยาวชน  สตรีและผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน (สตบ.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทหารกองหนุนฯ  และประชาชนทั่วไป  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี ผู้เยี่ยม 1022733 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น