ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือบริการประชาชน
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
No Gift Policy
 
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
 
 
 

นโยบายของนายกเทศมนตรี

           คำแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกก่อนการเข้ารับหน้าที่

ของ นางสาวมาลัย กัปปะหะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565ณ

ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

------------------------------------

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกทุกท่าน

        เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกให้เป็นเทศบาลตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดิฉันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ คือ การแก้ไขปัญหาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยยึดนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล ดังนั้น จึงมี นโยบายการบริหารงาน ดังนี้  
 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 ปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งสายหลักและสายรอง ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรให้มีมาตรฐานแข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้สัญจร ขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาลให้ครอบคลุมเชื่อมโยงถึงกันทั่วทุกหมู่บ้าน รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นอื่น ตำบลอื่น ที่อยู่ข้างเคียง 

        1.2 พัฒนา แก้ไข เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุประจำ    

        1.3 เพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ เช่น หนองน้ำ แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำห้วย ลำเหมือง คลอง บึง ฝายกั้นน้ำ ทำนบกั้นน้ำ หรือที่เก็บน้ำอื่น เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ ช่วงฤดูแล้งได้       

        1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาและจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ    

        1.5 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น รางระบายน้ำ คสล. สองข้างทาง สะพาน คสล. ท่อลอดกลม ท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาของประชาชน

        1.6 ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำ แม่น้ำ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณตลิ่งแม่น้ำกก เป็นต้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        2.1 ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำให้มีอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐาน    

 

         2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ให้มีความโดนเด่น ดึงดูด ผู้คนให้มาเที่ยวชม

 

         2.3 ส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน มีสถานที่ในการทำกิจกรรมและสันทนาการ

         2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาชนและประชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

         2.5 ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมประจำถิ่นรวมทั้งเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์

3.ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

           3.1 สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

         3.2 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

         3.3 จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันปัญหาขยะในอนาคต

                    3.4 แก้ไขปัญหาที่ทำกินแก่ราษฎรโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.ด้านการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือ

                         4.1 ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุ ผู้พิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน (สตบ.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทหารกองหนุนฯ และประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอแนะ ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

        4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร   ต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการดำเนินการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลท่าข้าวเปลือก  

 


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 30 ไอพี ผู้เยี่ยม 1535760 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น