ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือบริการประชาชน
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
No Gift Policy
 
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลท่าข้าวเปลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1.3 การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1.4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 1.5 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 1.6 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข็มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 5.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 5.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม


หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 36 ไอพี ผู้เยี่ยม 1310034 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น