ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือบริการประชาชน
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
No Gift Policy
 
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
 
 
 

คู่มือบริการประชาชน
•  แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด
•  แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานป้องกัน
•  แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน บริการทั่วไป
•  แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์
•  แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน การขอรับข้อมูลข่าวสาร
•  เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
•  เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเด็กแรกเกิด
•  เอกสารการยื่นแบบเสียภาษีป้าย
•  เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
•  กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  กระบวนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
•  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
•  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
•  คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
•  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
•  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
•  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
•  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
•  คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
•  คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
•  คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
•  คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
•  คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
•  คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
•  คู่มือการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
•  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
•  คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
•  คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
•  คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
•  คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
•  คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
•  การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
•  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
•  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
•  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
•  คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
•  คู่มือการแจ้งขุดดิน
•  คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
•  คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
•  คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
•  คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
•  คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
•  คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
•  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
•  คู่มือขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์ E-Service


 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 38 ไอพี ผู้เยี่ยม 1483136 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น