ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  วิสัยทัศน์
•  นโยบายของนายกเทศมนตรี
•  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
•  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
•  ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
•  ท่าข้าวเปลือกในอดีต
•  อำนาจหน้าที่
•  ประวัติตำบลท่าข้าวเปลือก
•  ระบบยื่นคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google form
 
โครงสร้างบริหาร
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  คณะบริหาร
•  สมาชิกสภา
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัด
•  กองคลัง
•  กองช่าง
•  กองการศึกษา
•  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1
•  โครงสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือบริการประชาชน
 
คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลท่าข้าวเปลือก
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
No Gift Policy
 
มาตรฐานทางจริยธรรม
 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602591
รูปภาพกิจกรรม

 วัดมังกรกมลาวาส( เล่งเน่ยยี่ ) และวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม มอบถังบรรจุน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง.2000 ลิตรให้กับชุมชนตำบลท่าข้าวเปลือกจำนวน 14 หมู่บ้าน
วันที่ 11/04/2024 เวลา 20:30:00 น.

 เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567
วันที่ 11/04/2024 เวลา 20:28:00 น.

 อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567
วันที่ 09/04/2024 เวลา 20:25:00 น.

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล
วันที่ 08/03/2024 เวลา 14:19:00 น.

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
วันที่ 01/03/2024 เวลา 14:10:00 น.

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 13/01/2024 เวลา 14:06:00 น.

 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อ 19/03/2024 เวลา 12:59:03 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายอย่างเหมาะสมตามประกาศจังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/03/2024 เวลา 14:35:48 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567

เมื่อ 20/02/2024 เวลา 10:25:32 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อ 13/02/2024 เวลา 15:56:29 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เมื่อ 30/01/2024 เวลา 14:39:51 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เมื่อ 29/01/2024 เวลา 15:56:39 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

เมื่อ 29/01/2024 เวลา 15:56:20 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล และพนักงานครูตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

เมื่อ 29/01/2024 เวลา 15:55:57 น.

 
ประกาศเจตจำนงคสุจริตในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อ 24/01/2024 เวลา 15:16:17 น.

 
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต ระหว่าง ชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย กับ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานโดยซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบบนพื้นฐานที่เข้าใจและไว้วางใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

เมื่อ 03/01/2024 เวลา 14:33:57 น.

 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อ 12/12/2023 เวลา 14:07:12 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

เมื่อ 17/10/2023 เวลา 10:42:45 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานครูตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

เมื่อ 17/10/2023 เวลา 10:41:38 น.

 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 05/10/2023 เวลา 09:30:13 น.

 
หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

เมื่อ 04/10/2023 เวลา 11:39:48 น.

 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 12/07/2023 เวลา 11:06:21 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 28/06/2023 เวลา 10:17:25 น.

ประกาศเทศบาลตำบลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 20/06/2023 เวลา 11:14:30 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึก หมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 29/12/2022 เวลา 14:52:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึกหมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 01/12/2022 เวลา 14:25:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4

เมื่อ 30/11/2022 เวลา 10:28:40 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง นำร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึกหมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2

เมื่อ 25/11/2022 เวลา 09:35:37 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 14/11/2022 เวลา 11:36:56 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผ่านศึก หมู่ 10 เชื่อมบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 04/11/2022 เวลา 09:18:17 น.

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25/10/2022 เวลา 11:00:15 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ลัว หมู่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก

เมื่อ 30/08/2022 เวลา 13:13:38 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย

เมื่อ 17/03/2022 เวลา 11:53:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ลัว หมู่ 1

เมื่อ 11/03/2022 เวลา 10:43:00 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านแม่หะ

เมื่อ 04/03/2022 เวลา 11:46:32 น.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหลวง โดยการก่อสร้างศาลพญานาค

เมื่อ 04/03/2022 เวลา 10:50:09 น.

 
แหล่งท่องเที่ยว

พระเจ้าแสนแซ่ (วัดแม่ลัว)

วัดพระพุทธบาทผาเรือ

วัดหมื่นพุทธ เมฆตาคุณาราม

วัดบ่อน้ำทิพย์

แหล่งชมพันธ์นก (หนองหลวง)

สำนักสงฆ์บ้านลั๊วะ 14 หลังคา

 
 
เว็บบอร์ด
 
 
 
 นางสาวมาลัย กัปปะหะ
นายกเทศมนตรีเทศบาล
สายตรงนายก 095-361-9945

 
 
 
 นายปรัชญา แสงระชัฎ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
สายตรงปลัด 0814904153

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้า OTOP

กลุ่มจักสานบ้านแม่แพง

ฟักทอง

กลุ่มขนมจีนบ้านทับกุมารทอง

 

ท่านอยากให้เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลท่าข้าวเปลือก
พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกมากน้อยเพียงใด
 
1. พึงพอใจมากที่สุด
2. พึงพอใจมาก
3. พึงพอใจปานกลาง
4. พึงพอใจน้อย
5. ไม่พึงพอใจเลย
 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์
 
 
 
 
 
 

หนังสือราชการ สถ.

 
หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

 
ข่าวสาร งานเชียงราย
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก" อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-602590

ออนไลน์ขณะนี้ 28 ไอพี ผู้เยี่ยม 1309963 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-602590 โทรสาร : 053-602591 E-mail :Takhaopleuk@gmail.com

@2019 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ออกแบบและพัฒนาโดย :เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น